Copyright © 2014 by Jaroslav Jirků  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: jirku@gimpuls.cz
• Seismické metody
• Geoelektrické metody
• Gravimetrie
• Magnetometrie
• Radiometrie
Hlavní kancelář
Přístavní 24
170 00, Praha 7
tel./fax 266712779
email post@gimpuls.cz
ISO 9001:2016
Oprávnění MŽP projektovat, provádět a vyhodnocovat geofyzikální práce
Oprávnění MŽP pro Zkoumání geologické stavby
Oprávnění MD pro geotechnický průzkum geofyzikálními metodami
Oprávnění MD pro korozní průzkum
Geofyzikální
servis
Magnetometrie
Anomálie geomagnetického pole jsou způsobeny přítomností horninových typů a umělých objektů s kontrastními magnetickými vlastnostmi. Magnetometrie slouží například k detekci podzemních objektů s odlišnými magnetickými vlastnostmi (z feromagnetických materiálů, hlavně železných a ocelových), pro mapování litologických typů s rozdílnou magnetickou susceptibilitou apod. Vliv časových variací pole, regionálních anomálií a dalších rušivých účinků (inženýrských sítí, konstrukcí atd.) je možno minimalizovat tzv. gradientovým měřením (gradiometry). Magnetická měření se pro lokalizaci kovových podzemních objektů kombinují s měřením detektory kovů (metaldetektorů), které je vhodné pro vyhledání mělce uložených i menších obecně kovových objektů. Pro diferenciaci horninových typů (zvláště na vzorcích) je užitečná kapametrie, kterou je možné rychle zjistit magnetické vlastnosti (magnetickou susceptibilitu kapa). Naměřená data se zpracovávají ve formě map grafů naměřených dat nebo v podobě map izolinií naměřených hodnot. Pro názornost při prezentaci u klienta se ukazuje jako účelné používat 3D zobrazení. Přístroj pro elektromagnetické dipólové profilování (GEM-2) poskytuje jak informace o geoelektrických vlastnostech prostředí, tak i o susceptibilitě hornin. Kombinuje tak metodu geoelektrickou s magnetometrickým průzkumem. Tento postup používá společnost G IMPULS zejména při průzkumu starých skládek.