Copyright © 2014 by Jaroslav Jirků  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: jirku@gimpuls.cz
• Seismické metody
• Geoelektrické metody
• Gravimetrie
• Magnetometrie
• Radiometrie
Hlavní kancelář
Přístavní 24
170 00, Praha 7
tel./fax 266712779
email post@gimpuls.cz
ISO 9001:2016
Oprávnění MŽP projektovat, provádět a vyhodnocovat geofyzikální práce
Oprávnění MŽP pro Zkoumání geologické stavby
Oprávnění MD pro geotechnický průzkum geofyzikálními metodami
Oprávnění MD pro korozní průzkum
Geofyzikální
servis
Gravimetrie
Gravimetrie je založena na sledování tíhového pole. Po odečtení regionálních vlivů získáme reziduální anomálie. Záporné reziduální anomálie indikují přítomnost nedostatku hmot (zvýšená pórovitost či puklinatost, zásypy, dutiny apod.). Kladné anomálie odpovídají nárůstu objemové hmotnosti hornin (např. indicie elevace skalního podloží).