Copyright © 2014 by Jaroslav Jirků  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: jirku@gimpuls.cz
• Seismické metody
• Geoelektrické metody
• Gravimetrie
• Magnetometrie
• Radiometrie
Hlavní kancelář
Přístavní 24
170 00, Praha 7
tel./fax 266712779
email post@gimpuls.cz
ISO 9001:2016
Oprávnění MŽP projektovat, provádět a vyhodnocovat geofyzikální práce
Oprávnění MŽP pro Zkoumání geologické stavby
Oprávnění MD pro geotechnický průzkum geofyzikálními metodami
Oprávnění MD pro korozní průzkum
Geofyzikální
servis
Seismické metody
Seismické metody jsou založeny na sledování cest seismických vln a jejich rychlosti šíření. Seismické vlny se v horninovém prostředí odrážejí, lámou či difragují. Čím větší je rychlost šíření seismické vlny, tím pevnější prostředí můžeme očekávat. Rychlost šíření seismické vlny lze převést na modul pružnosti či odvodit jiné fyzikální vlastnosti horniny. Seismické metody se dělí v zásadě na metodu refrakční a reflexní. Metoda refrakční sleduje vlny, které se lámou na rozhraní, kde v nadloží je rychlost menší jak v podloží. V metodě reflexní se sledují vlny, které se odrážejí na rychlostních rozhraních, popřípadě i na rozhraních, které se liší pouze svou objemovou hmotností. V poslední době se začíná v praxi využívat studium povrchových vln, jejichž analýza umožňuje určit složení vrstev i do velkých hloubek, řádově stovek i tisíce metrů (metoda MASW).  Jako zdroje seismických rozruchů se nejčastěji využívají seismická kladiva, stroje s dopadem závaží na podložku, nebo vibrátory. U metody MASW je časté pasivní studium přirozených seismických šumů.